THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hội thảo nhân rộng trong khuôn khổ Dự án V2Work (lần thứ 3)

Chủ đề hội thảo: “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

1. Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 7h30 – 10h30, sáng thứ 5 ngày 10/01/2019.

2. Chủ trì: Ban điều phối Dự án V2Work.

3. Địa điểm: Tại phòng P5.23.